Welcome

 

TURKISH LYRICS - Ayna

[Turkish Lyrics]

[Feslegen] [Olünce Sevemezsem] [Gittigin Yagmurla Gel] [Sende Unutma Beni] [Tozlandi Hayalin] [Karakis] [Ceylan] [Artik Hersey Bitti] [Akdeniz]

Ayna
Gittiðin Yaðmurla Gel

Fesleðen
 
Ruzgarla gelen ilkbahar gibi gözlerin
Býktým geceden her zaman güzeldi düþlerim
Niyetim sensin gel
Fesleðen kokulu yarimsin
Çarem ssensin gel
Alnýma yazýlý tazemsin
Sevmedim yalaný sevemem ben
Aldatmam seni el gibi
Anladým aþký gözlerinden
Oldum ben de sen gibi
Aþkýma saygý bekliyorum senden
Bir acý türkü dinliyorum yelden
Mevsimi geçtim geçmiyorum senden
Bir acý türkü dinliyorum yelden

Ayna
Gittiðin Yaðmurla Gel

OLUNCE SEVEMEZSEM

Topraðýndan dönsün yüzüm
Ölünce sevemezsem seni
Kan aðlasýn iki gözüm
Ölünce sevemezsem seni
Hak reahmetin görmeyim
Gonca gülün dermeyim
Muradýma ermeyim
Ölünce sevemezsem seni
Yaþamak yýldýzlarda
Seninle olmak istiyorum
Seviþmek hüner deðil
Yanýnda kalmak istiyorum
Seviþmek hüner deðil
Yanýnda ölmek istiyorum
Ben bu yerde ölsemde
Ay yüzlüm yine elde
Muhtaç olayým namerde
Ölünce sevemezsem seni

 

Ayna
Gittiðin Yaðmurla Gel


Gittiðin Yaðmurla Gel

Geldiðin vapurla hasretim döner
Geldiðin yaðmurla yangýným söner
Aðýrýma gidiyor sensiz geçen günler
Yüreðime kazýnmýþ o güzel gözler
Gittiðin yaðmurla gel
Küskünüm yaðmurlara
Gittiðin yaðmurla gel
Böylesi daha güzel


SENDE UNUTMA BENI

Son deminde akSam
Merhaba dostum hUzUn
YalnIzIm yine yalnIz
Nerdesin iki gOzUm
BOyle mi yaSanIr
AyrIlIk acIsI
GOzlerimden anla yeter
Gel de al canImI
Al da kurtulayIm
AyrIlIk OlUmden beter
Sen de unuttun hayalleri
Sen de unuttun sevilmeyi
Bari sen unutma beni
Sen de unuttun Umitleri
Sen de unuttun be herSeyi
Bari sen unutma beni
YUreGimin kIyIsIna vurdu minicik bir dalga
SusmalIydIm tutamadIm kendimi
Bir canIm var feda etsem sevdamI bilemezsin
Bir acIm var anlatsam OnUnU gOremezsin
Herkes unuttu gitti
Ben de unuttum herSeyi
Bari sen unutma beni


TOZLANDI HAYALIN

Kumlar uçunca eski evin sokaðýnda

Yaz bitimi geldin aklýma
Tozlandý hayalin kýrýk pencerede
Hatýran derin ýslandý yanaklarým
 
Ne dünyalar yýktým seni bulmak için
Ne umutlar unuttum sana gelmek için
Sense ayrýlýk dedin en baþýnda
Aðla aðla þimdi yalnýzlýðýna


KARAKIS


Karakýþ ne acý geldi kuþlar da gittiler
Yar kalýr mý bu kýyamette
Bu kar kokusu Ýstanbul sokaklarýnda
Alýr beni götürür eski þarkýlara
 
Sen de bilirsin cankuþ yaþamak güzel ve zor
Ýþ para aþk ve benzeri þikayetler
Birikir sýkýntýlar yüreðinde
Sorular cevap bekler yardým eder melekler
 
CEYLAN

Ne Yalnýzlýk hüzün ne o eski þarkýlar

Hiç biri dokunmuyor senin yokluðun kadar
Gece yaðmur ve soðuk þehrin caddelerinde
Gözlerimde hayalin hasretin Yüreðimde
 
Gurbette yorgun düþtümde ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
 
Yeniden düþtüm yollarýna
Vardým geldim ellerine
Yitik buruk bir çocuðum ben
Koyma beni hasretine
 
ARTIK HERSEY BITTI

Ne hasta bekler yataðý

Ne bir ölüyü mezar
Ne de þeytan günahý
Seni beklediðim kadar
 
Geçti istemem gelmeni
Yokluðunda buldum seni
Býrak hayalimde gölgeni
Gelme artýk neye yarar
 
Artýk herþey bitti
Sakýn ellimi tutma
Artýk herþey bitti
Gözlerime bakma
 
Ellerinde yok sýcaklýk
Gözlerin bak hep karanlýk
Herþey bitti
Herþey bitti
 
Artýk herþey bitti
Unuttum o tatlý sözleri
Artýk herþey bitti
Unut sen de geçenleri
 
Artýk herþey bitti
Yaktýn mý anýlarý
Artýk herþey bitti
Nasýl inandýrayým


AKDENIZ

cebimde ucu ucuna yetecek bir para

ve icimde umutlarla
bir canta ve anilar koyuldum yola
akdeniz merhaba
tarlada patikada daglarda
baska bir tad var yollarda
cok yorulmus bir haldeydim
kendimi buldum askinda
 
bekler sahilde meltem icimde firtina
yeniden de sevebiliriz akdeniz
sensiz avare gecer huzunlu aksamlar
yeniden de sevebiliriz akdeniz
 
derden tepeden gel
kiyidan koseden gel
yatagini yorganini ceyizini bohcani
yuregini kapta gel

[TOP]

[Turkish Lyrics]