Welcome

 

TURKISH LYRICS - Bulutsuzluk Özlemi

[Turkish Lyrics]

[Tepedeki Çimenlik] [Karanlik Soguk] [Bulutsuzluk Özlemi]

Bulutsuzluk Özlemi
---------

TEPEDEKI ÇIMENLIK


Tepedeki çimenlikte

Yalýnayak dolaþarak
Yemyeþille masmavinin
Ortasýnda uzanarak
Hayaller kurarak
Rüzgara savurarak
Vazgeçmek birdenbire
Herþeyden vazgeçmek
Tepedeki çimenlikten
Seyreylemek þu alemi
Küçülmüþ ufacýk olmuþ
Ýnsanlarýn alemi
Bir buluta tutunur
Bir kuþun kanadýna takýlmak
Vazgeçmek birdenbire
Herþeyden vazgeçmek
Sadece gökyüzü
Sadece deniz
Sadece sen ve ben
Sadece sevgi
Hepsi bu
Sadece gökyüzü
Sadece deniz
Sadece sen ve ben
Sadece sevgi
Hepsi bu


KARANLIK SOGUK

Karanlýk

Soðuk
Alabildiðine geniþ
Ama þimdi
Issýz
Göstermelik ana caddenin
Kýyýsýnda
Yürümedeyken
Sevmedeyken yaðmuru
Kara býyýklý kuþku bakýþlý
Erzincanlý
Bekçiyi
Bazen
Bir kara kedi
Ya da
Bir sokak itini
Alnýnýn terini
Yorulmuþ bedenini
Taþýrken sabýrla
Koþar adým kendini
Parasýzlýk kaygý
Her çeþit düþünceyi
Hep görürsün
Hep anlarsýn
Bütün bunlar ne
Bütün bunlar ne
Sonunda gece biter
Her yer aydýnlanýr
Yine umut peþinden
Koþturur insanlarý
Yalnýzlýk meydanýnda
Arkadaþ konuþmalar
Salepçiler kokoreççiler
Hiç üþümez bu insanlar
Senle konuþan
Sonra koþuþan
Selam vermeden giden
En güzeli
Yazdýr bahardýr
Ve gündüzdür diyen
Ve üþüyen
Ve düþünen
Bulaþýkçý bir kadýn
Onlar hep söylerler
Ne yapalým ekmek parasý
Yaþamanýn karþýsýnda
Hiç durmayan zaman
Ve insanlarý coþturan
Kýrmýzý ýþýklar
Hep görürsün bunlarý
Hep anlarsýn
Bütün bunlar ne
Bütün bunlar ne


BULUTSUZLUK OZLEMI

Ýsteyince yolunda kaygýlandýðým

Uðrunda koþup yorulup doðrulup
Beni bulduðum
Bulutsuzluk özlemi sardýysa beni
Tele vurup çaðýrmayý kesmem mi lazým
Yok yok yok
Kimi mutlu gibi tedirgin kimi
Yaþlý ben gibi
Her devirde evreni devindiren
Bana hýz veren
Bulutsuzluk özlemi sardýysa beni
Kanat takýp deniz gibi uçmam mý lazým

[TOP]

[Turkish Lyrics]